Årsmøte 2020

Publisert 11.1.2020, Oslo

Til medlemmene i Titan Fekteklubb

Innkalling til årsmøte i Titan Fekteklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Titan Fekteklubb.

Årsmøtet avholdes den 12. februar 2020 kl. 18.00 i Hovseterhallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret (til hei@titanfencing.no) senest to uker før årsmøtet, dvs innen den 29. januar 2020.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli kopiert og lagt ut tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i Hovseterhallen v/ vakten.  All saksdokumentasjon kan også oversendes på mail – send forespørsel til hei@titanfencing.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Årsmøtet i Titan Fekteklubb 12.02.2020

Publisert: 5.2.2020

Sakliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi styret fullmakt

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1     Styreleder

15.2     Nestleder

15.3     Styremedlem

15.4     Varamedlem

15.5     To revisorer

15.6     Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget

har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne

representantene

15.7     Valgkomite med leder, to medlemmer og varamedlem

Følgende dokumenter blir kopiert opp og lagt tilgjengelig i

idrettslagets lokaler (Hovseterhallen) for medlemmene senest en uke før årsmøte:

– Idrettslagets årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Styrets forslag til budsjett

– Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift

– Styrets forslag til organisasjonsplan

– Innkomne forslag

– Valgkomiteens innstilling

– Styrets innstilling til ny valgkomité

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og

forslagsrett. Medlemskapet gjelder for et kalenderår, medlemsavgift skal være betalt innen 1. desember 2019 for å ha stemmerett på årsmøte. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Med vennlig hilsen styret i Titan Fekteklubb