Årsmøte 2021

Til medlemmene i Titan Fekteklubb: 

Innkalling til Årsmøte i Titan Fekteklubb 2021

Vi kaller inn til årsmøte for Titan Fekteklubb 24. mars. Møtet blir arrangert på Teams. Ønsker du å delta, send mail til hei@titanfencing.no, slik at du får tilsendt en link til møtet. 

Dato: onsdag 24. mars
Tid: kl 19.30 

Sted: Digital gjennomføring i MS Teams 

Som følge av koronapandemien skal årets årsmøte avholdes digitalt ved bruk av Microsoft Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Påmelding: Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 23. mars kl. 1800 til hei@titanfencing.no for å få tilsendt link til Team-møtet hvor møtet gjennomføres. 

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet:
Saker som et medlem i Titan Fekteklubb ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet, dvs innen  10.3.2021 på mail: hei@titanfencing.no

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli kopiert og lagt ut tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i Hovseterhallen v/ vakten.  All saksdokumentasjon kan også oversendes på mail – send forespørsel til hei@titanfencing.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

FULLSTENDIG SAKSLISTEN:

Årsmøtet i Titan Fekteklubb 24.03.2021

Sakliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi styret fullmakt

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1     Styreleder

15.2     Nestleder

15.3     Styremedlem

15.4     Varamedlem

15.5     To revisorer

15.6     Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget

har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne

representantene

15.7     Valgkomite med leder, to medlemmer og varamedlem

Følgende dokumenter blir kopiert opp og lagt tilgjengelig i

idrettslagets lokaler (Hovseterhallen) for medlemmene senest en uke før årsmøte. I tillegg sendes de på mail på forespørsel til hei@titanfencing.no :

– Idrettslagets årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Styrets forslag til budsjett

– Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift

– Styrets forslag til organisasjonsplan

– Innkomne forslag

– Valgkomiteens innstilling

– Styrets innstilling til ny valgkomité

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett. Medlemskapet gjelder for et kalenderår, medlemsavgift skal være betalt innen 1. desember 2019 for å ha stemmerett på årsmøte. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Med vennlig hilsen styret i Titan Fekteklubb